Nepal Police Health Services - Syllabus

न्यूनतम योग्यताउमेर

दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक पदको लागि २३ वर्ष उमेर पुगेको र ३५ वर्ष ननाघेको, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदको लागि २० वर्ष उमेर पुगेको र ३२ वर्ष ननाघेको, प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षकको लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको र ३० वर्ष ननाघेको, प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको र २८ वर्ष ननाघेको, प्रहरी हवल्दारको लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको २४ वर्ष ननाघेको, प्रहरी जवानको लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको २३ वर्ष ननाघेको ।

शैच्छिक योग्यता
(क) प्रहरी जवान: एस.एल.सि. उत्तीर्ण पश्चात मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा ३ महिना स्वास्थ्य सम्बन्धी तालीम प्राप्त गरेको ।

(ख) प्रहरी हवल्दार: एस.एल.सि. उत्तीर्ण पश्चात मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्ंथाबाट कम्तीमा १५ महिना स्वास्थ्य सम्बन्धी तालीम लिई सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको (जस्तैः– एस.एल.सि.उत्तीर्ण पश्चात नसिङ बिषयमा अध्ययन (अ.न.मि.) गरी नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य सहायक सि.एम.ए. बिषयमा अध्ययन गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी काउन्सिलवाट मान्यता प्राप्त)

(ग) प्रहरी सहायक निरीक्षक: सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको (जस्तै नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य सहायक÷हेल्थ असिस्टण्ट विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट मान्यता प्राप्त)

(घ) प्रहरी नायव निरीक्षक: सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको (जस्तै नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य सहायक हेल्थ असिस्टण्ट विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्वाट मान्यता प्राप्त)

(ङ) प्रहरी निरीक्षक: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्वन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी  सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको ।

पाठ्यक्रम

१.प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक
२.प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक
३.प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक
४.प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक
५. प्राविधिक प्रहरी जवान