राष्ट्रिय खोप तालिका

पटक पढिएको
क्षयरोग (BCG)
जन्मने बितिकै
भ्यागुतेरोग, लहरे खोकी, धनुस्तंकार, हेपटाइटिस -बि, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा प्रकार ख (DPT-HepB-Hib)  पोलियो थोपा (OPV)
,१०,१४ हप्ता 
दादुरा - रुबेला  (Measles- Rubella)
९ महिना१५ महिना 
जापानिज एन्सेफलाइटिस (Japanese Encephalitis)
१२ महिना
निउमोकोकल निमोनिया (Pneumococcal Conjugate Vaccine)
, १० हप्ता, ९ महिना
पोलियो  सुइबाट (Injectable Polio vaccine)
१४ हप्ता

बच्चा जन्मने वित्तिकै क्षयरोग विरुद्धको वि.सि.जि. खोप प्रदान गर्ने

बच्चा जन्मेको ६ हप्ता, १० हप्ता र १४ हप्तामा डिपिटि-हेपवी-हिव खोप भ्यागुते रोग,धनुसटंकार ,लहरे खोकि, हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा र्टाईप वि र हेपार्टाईटिस वि रोगको विरुद्धमा दिने

बच्चा जन्मेको ६ हप्ता, १० हप्ता र १४ हप्तामै पोलियो रोगको विरुद्धमा पोलियो थोपा खूवाउने

बच्चा जन्मेको १४ हप्तामा पोलियो रोगकै विरुद्धमा आई.पि.भि. खोप दिने

बच्चा जन्मेको ६ हप्ता, १० हप्ता र ९ महिनामा न्यूमोनिया रोग विरुद्धको न्यूमोकोकल कन्जुगेट खोप दिने

बच्चा जन्मेको ९ महिना पुगेपछि दादुरा र रुवेला रोगको विरुद्धमा एम.आर. खोपको पहिलो मात्रा दिने

बच्चा जन्मेको १२ महिना पुगेपछि जापानिज इन्सेफ्लाईटिस रोगको विरुद्धमा जापानिज इन्सेफ्लाईटिस खोप दिने

बच्चा जन्मेको १५महिना पुगेपछि दादुरा र रुवेला रोगको विरुद्धमा एम.आर. खोपको दोश्रो मात्रा दिनेतोकिएको समयमा खोप लगाउन बिर्सिएमा के गर्ने ?

तोकिएको समयमा खोप लगाउन बिर्सिएमा अर्को पटक खोप सेवा लिन सकिन्छ र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार खोप लगाउँदै जानुपर्दछ। छुटेको खोप तालिका अनुसार दिनुपर्दछ। तर १ बर्षको उमेर भित्र खोप पूरा गर्नुपर्छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया